Den tredobbelte bundlinje i virksomheden med de 3 P’er; Planet, Personer og Profit – gennem værktøjet den bæredygtige forretningsmodel.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

 • Hvad er den tredobbelte bundlinje?
 • Model til den tredobbelte bundlinje
 • Planet på bundlinjen
 • Personer på bundlinjen
 • Profit på bundlinjen
 • Sammenhæng i den tredobbelte bundlinje

Hvad er den tredobbelte bundlinje?

Den tredobbelte bundlinje er udviklet af John Elkington i 1997, og handler kort sagt om en afvejning mellem miljømæssig påvirkning, social ansvarlighed og økonomisk profit. Heldigvis er har mange virksomheder taget begrebet til sig siden 1997, da det ikke længere er nok blot at præstere overskud, på den økonomiske bundlinje, hvis det giver “underskud” på de miljømæssige og sociale bundlinjer.

Den tredobbelte bundlinje kendes også de 3 P’er; planet, personer og profil, som vi vil bruge i resten af dette indlæg, da det er lettere at huske:

 • Planet: Virksomheden tænker over sin miljøpåvirkning og sit ressourceforbruget
 • Personer: Virksomheden tænker over de ansattes arbejdsforhold og rettigheder
 • Profit: Virksomheden tænker over sin positive og negative påvirkning af økonomien

Den tredobbelte bundlinje lægger sig opad ordet “bæredygtig”, som kan have mange betydninger, men kort sagt handler om at virksomheden understøtte de nuværende behov, uden at ødelægge fremtidige generationers evne til at møde deres behov.

Profit er ikke kun penge

Profit er altså ikke blot overskud i den traditionelle økonomiske forstand, men meget mere end det. I den tredobbelte bundlinje handler profit om virksomhedens påvirkning af den lokale, nationale og globale økonomi, igennem jobskabelse, innovation, og betaling af skatter til glæde for samfundet.

Den tredobbelte bundlinje relation

I den tredobbelte bundlinje har både planeten, personerne og profitten altså noget at sige, men hvordan er den indbyrdes relation. Traditionelt har profit været den klart største faktor (figur 1), mens der i stigende grad har været fokus på ligevægt mellem de tre bundlinjer (figur 2). Tanken omkring profit i den tredobbelte bundlinje er mere holistisk, og erkendelsen af at virksomheden kun kan trives i et velfungerende samfund (figur 3).

Model til den tredobbelte bundlinje

En af metode til at arbejde med den tredobbelte bundlinje, er gennem modellen “The Triple Layered Business Model Canvas”, der tager udgangspunkt i den kendte Business Model Canvas. Målet med modellen er at omfatte flere typer af værdi i forretningsmodellen ud fra den tredobbelte bundlinje, og at skabe balance mellem planet, personer og profit i virksomheden.

Den bæredygtige forretningsmodel bygger på samme skabelon som Business Model Canvas, men tilføjer et miljømæssigt (planet) og socialt (personer) lag til det eksisterende økonomiske (profit) lag.

Bæredygtig forretningsmodel de tre lag

Planet på bundlinjen

Planet på bundlinjen udvikler en “grøn” forretningsmodel rundt om en bæredygtig brug af produktet/services i hele dens levetid. Det er altså ikke kun, hvad der foregår internt i virksomheden, men i ligeså høj grad påvirkningen af hele kredsløbet før og efter virksomheden er i spil.

Bæredygtig forretningsmodel miljømæssigt lag

De ni byggesten i planet bundlinjen:

 • Funktionel værdienhed: hvilken enhed baseres resten af forretningsmodellen på?*
 • Materialer: hvilke fysiske materialer benyttes igennem processen for produkt/service?
 • Produktion: hvad indgår i at skabe værdi ud fra råmaterialerne?
 • Forsyninger & Outsourcing: Hvilke relaterede materialer og produktion, forgår ude af virksomhed?
 • Distribution: hvordan leveres produktet/servicen til kunden?
 • Brug: hvad kræves det af ressourcer at bruge, vedligeholde og reparere produktet?
 • End-of-Life: hvordan genbruges produktet efter dets levetid?
 • Miljø indvirkninger: hvad er den overordnede fordeling i påvirkningen af miljøet?
 • Miljø fordele: hvad er de miljømæssige fordele, sammenlignet med traditionelle alternativer?

*For at bedregne påvirkningen af planeten, og at sammenligne forretningsmodellen med andre, er vi først nødt til at vælge en enhed at tage udgangspunkt i. Det kunne f.eks. være et par bukser, en kop kaffe eller en online-workshop.

Personer på bundlinjen

Personer på bundlinjen handler om mennesker, opdelt i forskellige interessenter; altså personer, grupper og organisationer, der alle har en interesse i virksomheden. Virksomheden kan her arbejde med f.eks. socialt entreprenørskab, CSR-politik og initiativer i lokalmiljøet.

Bæredygtig forretningsmodel sociale lag

De ni byggesten i personer bundlinjen:

 • Social værdi: hvad er virksomhedens formål, mission og vision for at gøre verdenen til et bedre sted?
 • Medarbejdere: hvordan er medarbejdernes forhold og udviklingsmuligheder på arbejdspladsen?
 • Organisation: hvordan er virksomheden opbygget, og hvor stor gennemsigtighed er der tilstede?
 • Lokalmiljø: hvodan er virksomheden forhold og påvirkning af lokalmijøet?
 • Rækkevidde: hvor dybt involverer virksomheden sig i de områder den er tilstede i?
 • Slutbruger: hvordan forbedrer virksomheden livskvaliteten for slutbrugeren?
 • Kultur: hvordan indgår virksomheden, og dens værdier, i samfundet som helhed?
 • Sociale indvirkninger: hvad er virksomheden arbejdstid, værdier, sundheds- og sikkerhedspolitik o.s.v?
 • Sociale fordele: hvad er de målbare forbedringer, ud fra formålet, i det enkelte individs livskvalitet?

Profit på bundlinjen

Profit på bundlinjen indeholder de samme ni byggesten, som den klassiske Business Model Canvas. Det handler altså om at skabe, levere op opfange værdi. I den klassiske forretningsmodel er omdrejningspunktet at tjene penge, men i tilfældet omkring den tredobbelte bundlinje, skal det ses i et mere holistisk perspektiv, hvor virksomheden ikke eksisterer i et vakuum.

Bæredygtig forretningsmodel økonomiske lag

De ni byggesten i profit bundlinjen:

 • Værdiudsagn: hvilken værdi sælger du?
 • Kundesegmenter: hvem køber din ydelse?
 • Aktiviteter: hvilke aktiviteter skal udføres for at skabe værdien?
 • Partnere: hvem samarbejder du med?
 • Ressourcer: hvilke ressourcer er nødvendige for at udføre aktiviteterne?
 • Kunderelation: hvordan er dit kundeforhold før, under og efter købet?
 • Kanaler: hvordan kommunikerer du med kunden?
 • Indtægter: hvor kommer pengene fra?
 • Omkostninger: hvilke omkostninger har du?

Sammenhæng i den tredobbelte bundlinje

Hele idéen bag de tre forskellige bundlinjer, er at virksomheder skaber sammenhæng imellem dem, da de påvirker hinanden på kryds og tværs. I den forbindelse er det vigtigt ikke at se planet og personer, som en negativ pligt, men i ligeså høj grad som et område for at skabe innovation og finde nye muligheder.

Samtidig er den bæredygtige forretningsmodel et værktøj til at arbejde på en ny dynamisk måde, hvor de forskellige byggesten påvirker de andre byggesten, placeret på samme position i et andet lag.

F.eks. hænger Partnere i Profit-laget sammen med Forsyninger & Outsourcing i Planet-laget og Lokalmiljø i Personer-laget. Så, virksomheden er altså nødt til at tænke over den lokale og miljømæssige påvirkning, når der etableres et nyt samarbejde.

Man kan derfor sige at den bæredygtige forretningsmodel er i tredimensionel – hvorimod den klassiske Business Model Canvas er todimensionel – da en ændring i en byggesten ikke kun påvirker de andre byggesten på laget, men også byggesten på de andre lag.

Den tredobbelte bundlinje: sammenhæng mellem lag

Sammenhæng gennem de tre lag:

 • Partnere (profit) vs. Forsyninger & Outsourcing (planet) vs. Lokalmiljø (personer)
 • Aktiviteter (profit) vs. Produktion (planet) vs. Organisation (personer)
 • Ressourcer (profit) vs. Materialer (planet) vs. Medarbejdere (personer)
 • Værdiudsagn (profit) vs. Funktionel værdienhed (planet) vs. Social værdi (personer)
 • Kunderelation (profit) vs. End-of-Life (planet) vs. Kultur (personer)
 • Kanaler (profit) vs. Distribution (planet) vs. Rækkevidde (personer)
 • Kundesegmenter (profit) vs. Brug (planet) vs. Slutbruger (personer)
 • Omkostninger (profit) vs. Miljø indvirkninger (planet) vs. Sociale indvirkninger (personer)
 • Indtægter (profit) vs. Miljø fordele (planet) vs. Sociale fordele (personer)

3 ting du kan gøre i dag

 • Start med din klassiske forretningsmodel og gå derefter videre til Personer og Planet
 • Husk at profit ikke kun er virksomhedens profit, men samfundet som helhed
 • Tænk på den bæredygtige forretningsmodel i 3D fremfor 2D