Bæredygtig forretningsmodel i virksomheden i form af sammenhæng mellem de tre lag; det økonomiske- det miljømæssige- og det sociale lag.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

Kort sagt: En bæredygtig forretningsmodel bygger på den originale Business Model Canvas, men tilføjer et miljømæssigt lag og et socialt lag, som alle tre påvirker hinanden på kryds og tværs. Det sociale og miljømæssige lag er ikke en negativ pligt, men et område til at skabe innovation og finde nye muligheder.

Bæredygtig forretningsmodel Canvas

En bæredygtig forretningsmodel bygger på samme skabelon som Business Model Canvas, men tilføjer et miljømæssigt og socialt lag til det eksisterende økonomiske lag. Modellen “The Triple Layered Business Model Canvas” er udviklet af Alexandre Joyce, Raymond Paquin og Yves Pigneur i 2015.

Målet med modellen er at omfatte flere typer af værdi i forretningsmodellen med tanke på den tredobbelte bundlinje, og dermed skabe balance mellem økonomi, miljø og sociale værdier i virksomheder. I blogindlægget “Den tredobbelte bundlinje” kan du læse meget mere om de tre bundlinjer, der også kendes som de 3 P’er; Planet, Personer og Profit.

Ligesom den originale Business Model Canvas er målet altså et simplificering af et kompleks emne, så din virksomhed kan få overblik, feedback og retning for fremtiden. Fomålet med Triple Layered Business Model Canvas er at udvikle bæredygtige forretningsmodeller på tre måder; visuel, værktøj og validering.

Visuel, værktøj og validering

 • Visuel: præsentere visuelt, og skabe klarhed over et abstrakt emne som bæredygtighed.
 • Værktøj: synliggøre konsekvenserne på andre lag, ved at ændre en byggesten i et andet lag.
 • Validering: arbejde med hypoteser, og bekræfte at ændringer er en god idé på tværs af lag.
Overlap mellem de tre lag

Det økonomiske lag

Det økonomiske lag kender vi allerede fra Busines Model Canvas, hvor de ni byggesten omhandler, hvordan virksomheden skaber, leverer og fanger værdi. Denne type værdi drejer sig i sidste ende om at tjene penge, da forretningen jo skal give overskud, for at være økonomisk interessant.

Bæredygtig forretningsmodel økonomiske lag

De ni byggesten i det økonomiske lag

 • Værdiudsagn: hvilken værdi sælger du?
 • Kundesegmenter: hvem køber din ydelse?
 • Aktiviteter: hvilke aktiviteter skal udføres for at skabe værdien?
 • Partnere: hvem samarbejder du med?
 • Ressourcer: hvilke ressourcer er nødvendige for at udføre aktiviteterne?
 • Kunderelation: hvordan er dit kundeforhold før, under og efter købet?
 • Kanaler: hvordan kommunikerer du med kunden?
 • Indtægter: hvor kommer pengene fra?
 • Omkostninger: hvilke omkostninger har du?

Vi vil ikke gennemgå de ni byggesten i det økonomiske lag her, da du kan få et overblik i blogindlægget “Business Model Canvas“, mens de ni byggesten forklares i detaljer i “Business Model Canvas forklaring“.

Mødelokale i København? Hvis du skal holde et møde eller workshop om Bæredygtig forretningsmodel – så vil jeg anbefale Republikken i hjertet af København, hvor jeg er ansat som Marketing Manager.

Det miljømæssige lag

Det miljømæssige lag handler om at udvikle en grøn forretningsmodel, der både tager hensyn til en bæredygtig produktion og brug af produktet/servicen, især sammenlignet med traditionelle forretningsmodeller. I dette lag er det ikke kun, hvad der foregår i selve virksomheden, der tages højde for men i ligeså høj grad hele kredsløbet før og efter virksomheden er inde i billedet.

Formålet med det miljømæssige lag er kort sagt at skabe et “overskud”, hvor de miljømæssige fordele klart overstiger de miljømæssige indvirkninger, gennem et fokus på livscyklusvurderingen tilknyttet produkter eller servicen.

Bæredygtig forretningsmodel sociale lag

De ni byggesten i det miljømæssige lag

 • Funktionel værdienhed: hvilken enhed baseres resten af forretningsmodellen på?
 • Materialer: hvilke fysiske materialer benyttes igennem processen for produkt/service?
 • Produktion: hvad indgår i at skabe værdi ud fra råmaterialerne?
 • Forsyninger & Outsourcing: Hvilke relaterede materialer og produktion, forgår ude af virksomhed?
 • Distribution: hvordan leveres produktet/servicen til kunden?
 • Brug: hvad kræves det af ressourcer at bruge, vedligeholde og reparere produktet?
 • End-of-Life: hvordan genbruges produktet efter dets levetid?
 • Miljø indvirkninger: hvad er den overordnede fordeling i påvirkningen af miljøet?
 • Miljø fordele: hvad er de miljømæssige fordele, sammenlignet med traditionelle alternativer?
Funktionel værdienhed

For at bedregne den miljømæssige påvirkning, og at sammenligne forretningsmodellen med andre, er vi først nødt til at vælge en enhed at tage udgangspunkt i. Det kunne f.eks. være et par bukser, en kop kaffe eller en online-workshop, som danner udgangspunktet for beregning af de andre byggesten i modellen.

Materialer

Materialer kan enten være de fysiske råvarer, der bruges i virksomhedens produkter, eller infrastrukturen og informationen, der er nødvendige for at levere virksomhedens services. Denne byggesten skal ikke indeholde samtlige materialer, men i stedet nøglematerialerne, som f.eks. bomuld eller kaffebønner.

Produktion

Produktion er alle de aktiviteter, der skal til for at omdanne råvaren til et fysiske produkt, eller infrastruktur og logistik i forbindelse med en service. Ligesom med materialerne, er det vigtigt at fokusere på de dele af virksomheden, der har den største miljøbelastning.

Forsyninger & Outsourcing

Denne byggesten repræsenterer alle de andre materialer og produktionsaktiviteter, der ikke er en del af virksomhedens kerne. Det kan f.eks. være vand og elektricitet, som leveres af tredjeparter, og derfor kræver at virksomheden også undersøger partnernes miljøpåvirkning.

Distribution

Byggestenen Distribution handler om levering af produktet, og er en beregning af transportmetoden, distancen og enhedens vægt. Ligeledes er der lignende omkostninger ved transporten af personen i en servicevirksomhed.

Brug

I denne fase af produktets liv, bruges det af selve kunden, og skal f.eks. løbende oplades, vedligeholdes eller repareres, hvilket fører til miljømæssig påvirkning.

End-of-Life

End-of-Life handler om, hvad der sker med produktet, når kunden er færdig med at bruge det. I mange tilfælde er det et spørgsmål om genanvendelse eller genbrug, enten gennem virksomheden selv eller samfundstiltag.

Miljø indvirkninger

Denne byggesten forsøger at beregne den samlede miljø indvirkning, gennem f.eks. CO2, vandforbrug eller lignende. Byggestenen kan ligeledes omdeles i miljø indvirkning per fase; f.eks. produktion, brug og bortskaffelse.

Miljø fordele

Formålet med denne byggesten er at undersøge innovationsmuligheder for at nedbringe de negative miljø indvirkninger. Det er altså aktive tiltag i virksomheden, for at gøre noget positivt for miljøet.

Det sociale lag

Det sociale lag tager udgangspunkt i mennesker, gennem f.eks. socialt entreprenørskab, lokalmiljøet og virksomhedens CSR. De ni byggesten i det sociale lag tager udgangspunkt i de forskellige “interessenter”; personer, grupper og organisationer, der har en interesse i virksomheden.

Formålet med det sociale lag er kort sagt at skabe balance mellem de forskellige “interessenter” i og udenfor virksomheden.

Bæredygtig forretningsmodel sociale lag

De ni byggesten i det sociale lag

 • Social værdi: hvad er virksomhedens formål, mission og vision for at gøre verdenen til et bedre sted?
 • Medarbejdere: hvordan er medarbejdernes forhold og udviklingsmuligheder på arbejdspladsen?
 • Organisation: hvordan er virksomheden opbygget, og hvor stor gennemsigtighed er der tilstede?
 • Lokalmiljø: hvodan er virksomheden forhold og påvirkning af lokalmijøet?
 • Rækkevidde: hvor dybt involverer virksomheden sig i de områder den er tilstede i?
 • Slutbruger: hvordan forbedrer virksomheden livskvaliteten for slutbrugeren?
 • Kultur: hvordan indgår virksomheden, og dens værdier, i samfundet som helhed?
 • Sociale indvirkninger: hvad er virksomheden arbejdstid, værdier, sundheds- og sikkerhedspolitik o.s.v?
 • Sociale fordele: hvad er de målbare forbedringer, ud fra formålet, i det enkelte individs livskvalitet?
Social værdi

Social værdi kan sammenlignes med virksomhedens vision, mission og formål, udover at tjene penge – altså hvad virksomheden gør for samfundet generelt.

Medarbejdere

Denne byggesten omhandler medarbejdernes rolle og vilkår i virksomheden, indenfor f.eks. løn, demografi (alder/køn), pension og uddannelse – og andre programmer internt i virksomheden, der sikrer medarbejderne et godt liv.

Organisation

Organisation omhandler strukturen og hierakiet i virksomheden. Det kunne f.eks. være, hvordan den træffer beslutninger, og i hvor høj grad der er gennemsigtighed i virksomheden.

Lokalmiljø

Byggestenen handler om virksomheden forhold til det/de lokalmiljø den er en del af, eller virksomhedens leverandører er en del af. Hvis virksomheder har flere placeringer, i samme eller flere lande, gennemgås de seperat.

Rækkevidde

Rækkevidde er en vurdering af, hvor lang og omfattende virksomhedens påvirkning rækker. F.eks. i form af antallet af lande eller kulturer, og i hvilken grad virksomheden tilpasser til til lokale forhold.

Slutbruger

Slutbrugeren er personen, der bruger produktet, og denne byggesten handler derfor om, hvordan virksomheden bidrager positivt til personens liv. Ligesom den originale Business Model Canvas, handler det om at kende målgruppens behov.

Kultur

Denne byggesten erkender at virksomheden ikke kan sejre, hvis samfundet fejler, og handler derfor om hvordan virksomheden kan have en positiv påvirkning, f.eks. gennem non-profit organisationer og andre sociale agendaer.

Sociale indvirkninger

Sociale indvirkninger kan indeholde elementer, såsom medarbejdernes arbejdstid, helbred og sikkerhed – men det afhænger meget af virksomheden, hvilke elementer man bør fokusere på.

Sociale fordele

Sociale fordele er de aktive tiltag virksomheden gør for et positivt socialt aftryk. Ligesom ovenstående er denne byggesten i høj grad påvirket af den enkelte virksomhed.

Sammenhæng i en bæredygtig forretningsmodel

Hele idéen bag den bæredygtige forretningsmodel, er at virksomheder skaber sammenhæng imellem dem, da de påvirker hinanden på kryds og tværs. I den forbindelse er det vigtigt ikke at se de sociale og miljømæssige lag, som en negativ pligt, men i ligeså høj grad som et område for at skabe innovation og finde nye muligheder.

Samtidig er den bæredygtige forretningsmodel et værktøj til at arbejde på en ny dynamisk måde, hvor de forskellige byggesten påvirker de andre byggesten, placeret på samme position i et andet lag.

Den tredobbelte bundlinje: sammenhæng mellem lag

Man kan derfor sige at den bæredygtige forretningsmodel er i tredimensionel – hvorimod den klassiske Business Model Canvas er todimensionel – da en ændring i en byggesten ikke kun påvirker de andre byggesten på laget, men også byggesten på de andre lag.

Nedenfor ses en oversigt over sammenhæng i en bæredygtig forretningsmodel. F.eks. hænger alle byggesten med nummer 1 sammen; Partnere i Økonomi-laget, Forsyninger & Outsourcing i miljø-laget og Lokalmiljø i Social-laget. Så, virksomheden er altså nødt til at tænke over den lokale og miljømæssige påvirkning, når der etableres et nyt samarbejde.

Økonomiske lag
1. Partnere
2. Aktiviteter
3. Ressourcer
4. Værdiudsagn
5. Kunderelation
6. Kanaler
7. Kundesegmenter
8. Omkostninger
9. Indtægter
Miljømæssige lag
1. Forsyninger & Outsourcing
2. Produktion
3. Materialer
4. Funktionel værdienhed
5. End-of-Life
6. Distribution
7. Brug
8. Miljøpåvirkning
9. Miljøfordele
Sociale lag
1. Lokalmiljø
2. Organisation
3. Medarbejdere
4. Social værdi
5. Kultur
6. Rækkevidde
7. Slutbruger
8. Sociale indvirkninger
9. Sociale fordele

Dermed giver en bæredygtig forretningsmodel et værktøj til enten at sikre at alle elementer er repræsenterede, ændre elementerne på tværs af de tre lag, og sidst validere at præstationen i det ene lag, ikke har unødig indvirkning på andre lag.

Læs også om Donut modellen, der forsøger at illustrere rammerne for de tre lag.

Bæredygtig forretningsmodel i 2022

Modellen “The Triple Layered Business Model Canvas” som dette blogindlæg tager udgangspunkt i er udviklet i 2015, og der er sket rigtig meget indenfor det bæredygtige område i den tid. Dermed ikke sagt at modellen er forældet – overhovedet ikke – men bæredygtighed er bare blevet et meget mere omfattende begreb i dag. F.eks. forsøger Donut modellen at illustrere, hvordan forholdet er mellem de tre lag.

Begrebet “bæredygtig” kan have mange betydninger, men kort sagt handler det for virksomheder om at understøtte de nuværende behov, uden at ødelægge fremtidige generationers evne til at møde deres behov. Bæredygtighed har også bevæget sig fra en idealisme til et forretningsprincip, som styrker virksomheders salg og muligheden for at tiltrække medarbejdere.

Gør hvad du siger, og sig hvad du gør

Det vigtigste for dig som bæredygtig virksomhed i 2022, er at skabe et match mellem det du siger udadtil og gør indadtil. Helt overordnet set handler det om at opføre sig ordentligt overfor miljøet og andre mennesker, og dokumentere det, når du kommer med påstande i din kommunikation og marketing.

Dokumentation, rapporter og transparens er en kæmpe del af en bæredygtig forretningsmodel – og ja, det er svært at finde rundt i alle kravene og certifikaterne. Men det her bæredygtighed er altså vigtig, og imens vi venter på forbedret rådgivning og regler på området, er det bedre at gøre noget, end slet ingen ting.

Kommunikation om bæredygtighed har to faldgrupper, hvor virksomheder enten overdriver deres indsats gennem grønvaskning, eller underdriver gennem grønhviskning.

Det handler kort sagt om transparens, altså at være gennemsigtig omkring bæredygtighed. Både på de områder, hvor virksomheden gør en masse gode ting, men også ved at være ærlig omkring de områder, hvor man arbejder på sagen og endnu ikke er i mål.

3 ting du kan gøre i dag

 • Udfyld de tre lag, så godt du kan, i den bæredygtige forretningsmodel
 • Gennemgå sammenlængden og dynamikken i de forskellige lag
 • Undersøg mulighederne for at skabe innovation i alle tre lag – f.eks. med Green Ocean Strategy