Bæredygtig forretningsmodel i virksomheden i form af sammenhæng mellem de tre lag; det økonomiske- det miljømæssige- og det sociale lag.

Dette blogindlæg indeholder følgende emner:

Bæredygtig forretningsmodel Canvas

En bæredygtig forretningsmodel bygger på samme skabelon som Business Model Canvas, men tilføjer et miljømæssigt og socialt lag til det eksisterende økonomiske lag. Begrebet “bæredygtig” kan have mange betydninger, men kort sagt handler det for virksomheder om at understøtte de nuværende behov, uden at ødelægge fremtidige generationers evne til at møde deres behov

Modellen “The Triple Layered Business Model Canvas” er udviklet af Alexandre Joyce, Raymond Paquin og Yves Pigneur i 2015. Målet med modellen er at omfatte flere typer af værdi i forretningsmodellen med tanke på den tredobbelte bundlinje, og at skabe balance mellem økonomi, miljø og sociale værdier i virksomheder.

I blogindlægget “Den tredobbelte bundlinje” kan du læse meget mere om de tre bundlinjer, der også kendes som de 3 P’er; Planet, Personer og Profit.

Fomålet med Triple Layered Business Model Canvas er at udvikle bæredygtige forretningsmodeller på tre måder; visuel, værktøj og validering.

 • Visuel: præsentere visuelt, og skabe klarhed over et abstrakt emne som bæredygtighed.
 • Værktøj: synliggøre konsekvenserne på andre lag, ved at ændre en byggesten i et andet lag.
 • Validering: arbejde med hypoteser, og bekræfte at ændringer er en god idé på tværs af lag.
Overlap mellem de tre lag

Det økonomiske lag

Det økonomiske lag kender vi allerede fra Busines Model Canvas, hvor de ni byggesten omhandler, hvordan virksomheden skaber, leverer og fanger værdi. Denne type værdi drejer sig i sidste ende om at tjene penge, da forretningen jo skal give overskud, for at være økonomisk interessant.

Bæredygtig forretningsmodel økonomiske lag

De ni byggesten i det økonomiske lag

 • Værdiudsagn: hvilken værdi sælger du?
 • Kundesegmenter: hvem køber din ydelse?
 • Aktiviteter: hvilke aktiviteter skal udføres for at skabe værdien?
 • Partnere: hvem samarbejder du med?
 • Ressourcer: hvilke ressourcer er nødvendige for at udføre aktiviteterne?
 • Kunderelation: hvordan er dit kundeforhold før, under og efter købet?
 • Kanaler: hvordan kommunikerer du med kunden?
 • Indtægter: hvor kommer pengene fra?
 • Omkostninger: hvilke omkostninger har du?

Vi vil ikke gennemgå de ni byggesten i det økonomiske lag her, da du kan få et overblik i blogindlægget “Business Model Canvas“, mens de ni byggesten forklares i detaljer i “Business Model Canvas forklaring“.

Det miljømæssige lag

Det miljømæssige lag handler om at udvikle en grøn forretningsmodel, der både tager hensyn til en bæredygtig produktion og brug af produktet/servicen, især sammenlignet med traditionelle forretningsmodeller. I dette lag er det ikke kun, hvad der foregår i selve virksomheden, der tages højde for men i ligeså høj grad hele kredsløbet før og efter virksomheden er inde i billedet.

Formålet med det miljømæssige lag er kort sagt at skabe et “overskud”, hvor de miljømæssige fordele klart overstiger de miljømæssige indvirkninger.

Bæredygtig forretningsmodel sociale lag

De ni byggesten i det miljømæssige lag

 • Funktionel værdienhed: hvilken enhed baseres resten af forretningsmodellen på?
 • Materialer: hvilke fysiske materialer benyttes igennem processen for produkt/service?
 • Produktion: hvad indgår i at skabe værdi ud fra råmaterialerne?
 • Forsyninger & Outsourcing: Hvilke relaterede materialer og produktion, forgår ude af virksomhed?
 • Distribution: hvordan leveres produktet/servicen til kunden?
 • Brug: hvad kræves det af ressourcer at bruge, vedligeholde og reparere produktet?
 • End-of-Life: hvordan genbruges produktet efter dets levetid?
 • Miljø indvirkninger: hvad er den overordnede fordeling i påvirkningen af miljøet?
 • Miljø fordele: hvad er de miljømæssige fordele, sammenlignet med traditionelle alternativer?

Funktionel værdienhed
For at bedregne den miljømæssige påvirkning, og at sammenligne forretningsmodellen med andre, er vi først nødt til at vælge en enhed at tage udgangspunkt i. Det kunne f.eks. være et par bukser, en kop kaffe eller en online-workshop, som danner udgangspunktet for beregning af de andre byggesten i modellen.

Materialer
Materialer kan enten være de fysiske råvarer, der bruges i virksomhedens produkter, eller infrastrukturen og informationen, der er nødvendige for at levere virksomhedens services. Denne byggesten skal ikke indeholde samtlige materialer, men i stedet nøglematerialerne, som f.eks. bomuld eller kaffebønner.

Produktion
Produktion er alle de aktiviteter, der skal til for at omdanne råvaren til et fysiske produkt, eller infrastruktur og logistik i forbindelse med en service. Ligesom med materialerne, er det vigtigt at fokusere på de dele af virksomheden, der har den største miljøbelastning.

Forsyninger & Outsourcing
Denne byggesten repræsenterer alle de andre materialer og produktionsaktiviteter, der ikke er en del af virksomhedens kerne. Det kan f.eks. være vand og elektricitet, som leveres af tredjeparter, og derfor kræver at virksomheden også undersøger partnernes miljøpåvirkning.

Distribution
Byggestenen Distribution handler om levering af produktet, og er en beregning af transportmetoden, distancen og enhedens vægt. Ligeledes er der lignende omkostninger ved transporten af personen i en servicevirksomhed.

Brug
I denne fase af produktets liv, bruges det af selve kunden, og skal f.eks. løbende oplades, vedligeholdes eller repareres, hvilket fører til miljømæssig påvirkning.

End-of-Life
End-of-Life handler om, hvad der sker med produktet, når kunden er færdig med at bruge det. I mange tilfælde er det et spørgsmål om genanvendelse eller genbrug, enten gennem virksomheden selv eller samfundstiltag.

Miljø indvirkninger
Denne byggesten forsøger at beregne den samlede miljø indvirkning, gennem f.eks. CO2, vandforbrug eller lignende. Byggestenen kan ligeledes omdeles i miljø indvirkning per fase; f.eks. produktion, brug og bortskaffelse.

Miljø fordele
Formålet med denne byggesten er at undersøge innovationsmuligheder for at nedbringe de negative miljø indvirkninger. Det er altså aktive tiltag i virksomheden, for at gøre noget positivt for miljøet.

Det sociale lag

Det sociale lag tager udgangspunkt i mennesker, gennem f.eks. socialt entreprenørskab, lokalmiljøet og virksomhedens CSR. De ni byggesten i det sociale lag tager udgangspunkt i de forskellige “interessenter”; personer, grupper og organisationer, der har en interesse i virksomheden.

Formålet med det sociale lag er kort sagt at skabe balance mellem de forskellige “interessenter” i og udenfor virksomheden.

Bæredygtig forretningsmodel sociale lag

De ni byggesten i det sociale lag

 • Social værdi: hvad er virksomhedens formål, mission og vision for at gøre verdenen til et bedre sted?
 • Medarbejdere: hvordan er medarbejdernes forhold og udviklingsmuligheder på arbejdspladsen?
 • Organisation: hvordan er virksomheden opbygget, og hvor stor gennemsigtighed er der tilstede?
 • Lokalmiljø: hvodan er virksomheden forhold og påvirkning af lokalmijøet?
 • Rækkevidde: hvor dybt involverer virksomheden sig i de områder den er tilstede i?
 • Slutbruger: hvordan forbedrer virksomheden livskvaliteten for slutbrugeren?
 • Kultur: hvordan indgår virksomheden, og dens værdier, i samfundet som helhed?
 • Sociale indvirkninger: hvad er virksomheden arbejdstid, værdier, sundheds- og sikkerhedspolitik o.s.v?
 • Sociale fordele: hvad er de målbare forbedringer, ud fra formålet, i det enkelte individs livskvalitet?

Social værdi
Social værdi kan sammenlignes med virksomhedens vision, mission og formål, udover at tjene penge – altså hvad virksomheden gør for samfundet generelt.

Medarbejdere
Denne byggesten omhandler medarbejdernes rolle og vilkår i virksomheden, indenfor f.eks. løn, demografi (alder/køn), pension og uddannelse – og andre programmer internt i virksomheden, der sikrer medarbejderne et godt liv.

Organisation
Organisation omhandler strukturen og hierakiet i virksomheden. Det kunne f.eks. være, hvordan den træffer beslutninger, og i hvor høj grad der er gennemsigtighed i virksomheden.

Lokalmiljø
Byggestenen handler om virksomheden forhold til det/de lokalmiljø den er en del af, eller virksomhedens leverandører er en del af. Hvis virksomheder har flere placeringer, i samme eller flere lande, gennemgås de seperat.

Rækkevidde
Rækkevidde er en vurdering af, hvor lang og omfattende virksomhedens påvirkning rækker. F.eks. i form af antallet af lande eller kulturer, og i hvilken grad virksomheden tilpasser til til lokale forhold.

Slutbruger
Slutbrugeren er personen, der bruger produktet, og denne byggesten handler derfor om, hvordan virksomheden bidrager positivt til personens liv. Ligesom den originale Business Model Canvas, handler det om at kende målgruppens behov.

Kultur
Denne byggesten erkender at virksomheden ikke kan sejre, hvis samfundet fejler, og handler derfor om hvordan virksomheden kan have en positiv påvirkning, f.eks. gennem non-profit organisationer og andre sociale agendaer.

Sociale indvirkninger
Sociale indvirkninger kan indeholde elementer, såsom medarbejdernes arbejdstid, helbred og sikkerhed – men det afhænger meget af virksomheden, hvilke elementer man bør fokusere på.

Sociale fordele
Sociale fordele er de aktive tiltag virksomheden gør for et positivt socialt aftryk. Ligesom ovenstående er denne byggesten i høj grad påvirket af den enkelte virksomhed.

Download dansk skabelon

Du vil bare downloade en Business Model Canvas skabelon direkte, uden nogle kontaktoplysninger.

Sammenhæng i en bæredygtig forretningsmodel

Hele idéen bag den bæredygtige forretningsmodel, er at virksomheder skaber sammenhæng imellem dem, da de påvirker hinanden på kryds og tværs. I den forbindelse er det vigtigt ikke at se de sociale og miljømæssige lag, som en negativ pligt, men i ligeså høj grad som et område for at skabe innovation og finde nye muligheder.

Samtidig er den bæredygtige forretningsmodel et værktøj til at arbejde på en ny dynamisk måde, hvor de forskellige byggesten påvirker de andre byggesten, placeret på samme position i et andet lag.

Den tredobbelte bundlinje: sammenhæng mellem lag

Man kan derfor sige at den bæredygtige forretningsmodel er i tredimensionel – hvorimod den klassiske Business Model Canvas er todimensionel – da en ændring i en byggesten ikke kun påvirker de andre byggesten på laget, men også byggesten på de andre lag.

Nedenfor ses en oversigt over sammenhæng i en bæredygtig forretningsmodel. F.eks. hænger alle byggesten med nummer 1 sammen; Partnere i Økonomi-laget, Forsyninger & Outsourcing i miljø-laget og Lokalmiljø i Social-laget. Så, virksomheden er altså nødt til at tænke over den lokale og miljømæssige påvirkning, når der etableres et nyt samarbejde.

Økonomiske lag
1. Partnere
2. Aktiviteter
3. Ressourcer
4. Værdiudsagn
5. Kunderelation
6. Kanaler
7. Kundesegmenter
8. Omkostninger
9. Indtægter
Miljømæssige lag
1. Forsyninger & Outsourcing
2. Produktion
3. Materialer
4. Funktionel værdienhed
5. End-of-Life
6. Distribution
7. Brug
8. Miljøpåvirkning
9. Miljøfordele
Sociale lag
1. Lokalmiljø
2. Organisation
3. Medarbejdere
4. Social værdi
5. Kultur
6. Rækkevidde
7. Slutbruger
8. Sociale indvirkninger
9. Sociale fordele

Dermed giver en bæredygtig forretningsmodel et værktøj til enten at sikre at alle elementer er repræsenterede, ændre elementerne på tværs af de tre lag, og sidst validere at præstationen i det ene lag, ikke har unødig indvirkning på andre lag.

3 ting du kan gøre i dag

 • Udfyld de tre lag, så godt du kan, i den bæredygtige forretningsmodel
 • Gennemgå sammenlængden og dynamikken i de forskellige lag
 • Undersøg mulighederne for at skabe innovation ud fra alle tre lag